https://hemisphere.events/

Bedrijfsnaam: Horsnormes event srl
Adres: Louizalaan 523, 1050 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0)485 71 28 61
E-mail: Hello@hnevent.be
Registratienummer: 0772.815.628
BTW-nummer: BE0772815628

Artikel 1 – Identificatie en algemeenheid

1.1 “Hemisphere” is een evenement dat wordt uitgevoerd door Horsnormes event srl (BE0772815628), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Louizalaan 523, 1050 Brussel.

1.2 De reservering van een diner “Hémisphère”, via de reserveringsdienst ( https://hemisphere.events ), impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant (hierna “de Klant”) van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (hierna “de Voorwaarden”).

1.3 Het diner wordt gewoonlijk van maandag tot zaterdag om 19.30 uur geserveerd. Aankomst op de locatie en gepland op de plaats van elk evenement. (Wijzigingen in dit schema kunnen met instemming van de organisatoren worden overwogen). De bediening wordt verzorgd door 1 kok, zijn secondant en 3 personen in de eetzaal. Er zal een gastronomisch menu worden geserveerd.

1.4 Het feit dat Hors-normes event zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden kan niet worden uitgelegd als een verzaking aan deze bepaling.

Artikel 2 – Voorwaarden van een Hemisphere diner

De Klant heeft niet het recht om van de koop af te zien.

2.1 De reservering van een diner impliceert dat elke bestelling zal resulteren in hetzij een schriftelijke bestelling van de Klant, hetzij een bevestiging van de bestelling door hors-normes event.

2.2 De reservering van een diner is slechts geldig op de datum en het tijdstip die met hors-normes event zijn overeengekomen en voor het aantal overeengekomen gasten.

2.3 Tenzij door Hors-normes Event anders is bepaald, zullen het begin en het einde van het “Hemisphere” diner plaatsvinden op het eigen terrein van het evenement. De duur van de maaltijd is +/- 4 uur voor een 7 gangen menu.

2.4 In geval van een overeenkomst op afstand overeenkomstig artikel VI. 47 van de wet van 21 december 2013 tot invoeging van titel VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht, beschikt de Klant niet over het herroepingsrecht zoals voorzien in dit artikel indien de goederen die in het kader van deze overeenkomst worden geleverd snel kunnen bederven of verouderen (artikel VI. 53, 4°).

2.5 Behalve in geval van overmacht kan het diner in geen geval worden terugbetaald, geruild of gewijzigd, behalve in geval van annulering door Hors-Normes evenement. In geval van annulering door Horsnormes Event van het diner op de overeengekomen datum en tijdstip, zal Horsnormes Event de cliënt de keuze bieden het diner te verplaatsen naar een andere datum en tijdstip of het diner terug te betalen.

2.6 In geval van annulering van het diner door overmacht (slecht weer, epidemieën, pandemieën, betogingen, terroristische acties die de veiligheid van de bezoekers in gevaar brengen, blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkering van het computersysteem of de telecommunicatie, enz. – Annulering minstens 15 werkdagen voor de datum van de belevenis: omruiling mogelijk, 100% terugbetaling. – Annulering minstens 5 werkdagen voor de datum van de belevenis: omruiling mogelijk, terugbetaling 40%. – Annulering tot 3 werkdagen voor de datum van de belevenis en tot de datum van de belevenis: geen omruiling mogelijk, geen terugbetaling mogelijk.

2.7 Roken is in de koepels niet toegestaan. Bovendien is geen ander voedsel of drank toegestaan dan het voedsel of de drank die tijdens het evenement worden geserveerd.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Hors-normes event wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor eventuele technische storingen van de Tram die het onmogelijk zouden maken een “Hemisphere” diner te organiseren. Hors-normes event kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, storingen of onderbrekingen van de dienst die te wijten zijn aan overmacht en/of gebeurtenissen buiten Hors-normes event.

3.2 Hors-normes event kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van de gasten tijdens het hemisphere dinner.

3.3 Hors-normes event kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden tijdens een diner. Hetzelfde geldt voor eventuele diefstal of verlies die zich voor of tijdens het diner kunnen voordoen.

Artikel 4 – Tarieven

4.1 Het relatieve tarief voor de eetervaring is :

Hemisfeermenu – 7 gangen (dinsdag, woensdag, donderdag en zondag)

– Tafel voor 2 personen “delen”: 300€ BTW inbegrepen
– Tafel voor 2 personen in “exclusief”: 500€ BTW inbegrepen
– Tafel voor twee personen in premium: 330€ BTW inbegrepen
– Tafel voor 4 personen: 600€ BTW inbegrepen
– Tafel voor 4 personen in premium: 660 € BTW inbegrepen
– Tafel voor 6 personen: 900€ BTW inbegrepen
– Tafel voor 6 personen in premium: 990€ BTW inbegrepen

4.2 De Klant verbindt zich ertoe dit bedrag te betalen vóór de datum van het evenement “hemisfeer”.

Artikel 5 – Diversen

5.1 De Klant erkent en stemt ermee in dat de FAQ’s een integraal onderdeel vormen van de Voorwaarden en door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. De FAQ’s kunnen op elk moment worden gewijzigd door Hors-normes gebeurtenis.

5.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de reservering en het gebruik van het “Hemisphere” diner, met uitsluiting van andere producten van Hors-normes evenement onder voorbehoud van de algemene voorwaarden voor gebruik die daarop betrekking hebben.

Artikel 6 – Nietigheid van een clausule, toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

6.1 De ongeldigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van één van de voorgaande bepalingen heeft geen invloed op de overige bepalingen van de Voorwaarden, die van kracht zullen blijven. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt geacht niet te zijn geschreven. Hors-normes event verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal vervullen.

6.2 De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.